Wykładowcy naszego Studium

W roku akademickim 2017/2018 zajęcia w Studium Dominicanum będą prowadzić: (w kolejności alfabetycznej):

o. dr Tomasz GAŁUSZKA OP

dominikanin, doktor historii Kościoła, magister teologii, dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego, wykładowca Kolegium Dominikańskiego w Krakowie i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, redaktor "Folia Historica Cracoviensia", sekretarz Międzynarodowej Komisji i Studiów na Chrześcjaństwem.

Wykłady:

I rok:
Punkty zapalne w historii Kościoła (8h)

o. dr Michał GOLUBIEWSKI OP

dominikanin, doktor teologii, redaktor Oficyny „W drodze”.

Wykłady:

I rok:
Teologia sakramentów (4h)

o. mgr lic. Tomasz GRABOWSKI OP

dominikanin, liturgista, prezes Wydawnictwa „W Drodze”, wykładowca Kolegium Dominikańskiego w Krakowie. Wieloletni Dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Obecnie stały współpracownik tej Fundacji. Od wielu lat interesuje się i bada historię rytu dominikańskiego. Pasjonuje się chorałem gregoriańskim i muzyką chrześcijańską.

Wykłady:

I rok:
Teologia liturgii (6h)

ks. dr Zbigniew GROCHOWSKI

doktor nauk biblijnych i archeologii, wykładowca Pisma Świętego i języków biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblagu, Adiunkt w Katedrze Historii Biblijnej UKSW, członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Stowarzyszenia Ex-Alunni Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Szczególne zainteresowany narracją Męki Pańskiej (zwłaszcza tą wg św. Jana i jej walorami retorycznymi), ale także Pismami Janowymi.

Wykłady:

Wykład monograficzny:
Mateuszowa prezentacja Judasza: czy uczen byl swiadomy, ze zdradza swego Mistrza? (2h)
Dobry Pasterz, pojmany w Ogrojcu, daje życie swoim uczniom. (2h)

prof. dr hab. Stanisław JUDYCKI

profesor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (2007), profesor zwyczajny na Wydziale filozofii KUL oraz w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Gdańskim.

Wykłady:

Wykład monograficzny:
Zagadnienie obiektywności doświadczeń mistycznych (4h)

o. dr Dominik JURCZAK OP

dominikanin, doktor nauk liturgicznych Pontificium Institutum Liturgicum, licencjat teologii, prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Wykłady:

Wykład monograficzny

o. dr Paweł KLIMCZAK OP

dominikanin, doktor teologii, rektor Kolegium Dominikańskiego w Krakowie, prezes Fundacji Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii.

Wykłady:

I rok:
Eklezjologia (6h)

ks. prof. dr hab. Janusz KRĘCIDŁO MS

kierownik Ktedry Historii Biblijnej UKSW, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego a także European Association of Biblical Studies.

Wykłady:

Grupa biblijna:
Listy Janowe (4h)
Listy Piotrowe (4h)

Wykład monograficzny:
Inkulturacja chrześcijaństwa w świecie hellenistyczno-rzymskim czasów Nowego Testamentu (4h)

o. dr Paweł KRUPA OP

dominikanin, historyk-mediewista, teolog, członek Instytutu Tomistycznego w Warszawie, wykładowca Kolegium Dominikańskiego w Krakowie, kapelan mniszek dominikańskich w Radoniach, przez wiele lat członek Commissio Leonina.

Wykłady:

Grupa tomistyczna:
Wybrane zagadnienia z kwestii dyskutowanych o złu "De malo" św. Tomasza z Akwinu (8h)

Wykład monograficzny:
Teologia w kazaniach św. Tomasza z Akwinu (4h)

Wykład otwierający rok akademicki:
Ja, Ty i Ten Trzeci - miłość w pismach średniowiecznych teologów i mistyków (2h)

ks. prof. dr hab. Franciszek MICKIEWICZ

doktor teologii, kierownik Katedry Teologii Biblijnej, członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich. W pracy naukowej zajmuje się teologią Ewangelii synoptycznych, soteriologią św. Pawła i biblijną teologią apostolstwa.

Wykłady:

Grupa biblijna:
Wstęp do Dziejów Apostolskich (4h)
Wstęp do Apokalipsy (4h)

prof. KUL dr hab. Krzysztof MIELCAREK

teolog, biblista, kierownik Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu na KUL.

Wykłady:

I rok:
Wstęp do Pisma Świętego (10h)

Grupa biblijna:
Wybrane perykopy z Pięcioksięgu (4h)

Wykład monograficzny:
Jeruzalem – Jerozolima: znaczenie Świętego Miasta w Dziele Łukaszowym (4h)

o. dr Michał MROZEK OP

dominikanin, teolog, wicedyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie, wykładowca teologii moralnej w Kolegium Dominikańskiego w Krakowie.

Wykłady:

I rok:
Teologia Moralna (12h)

Grupa tomistyczna:
STh, I-II, q. 1 O ostatecznym celu człowieka (8h)

o. dr Damian MRUGALSKI OP

dominikanin, doktor teologii i nauk patrystycznych, wykładowca Kolegium Dominikańskiego w Krakowie.

Wykłady:

I rok:
Pierwsze sobory – o kształtowaniu się doktryny chrześcijańskiej (8h)

Wykład monograficzny:
Herezje chrystologiczne: od monofizytyzmu do monoteletyzmu (4h)

ks. prof. dr hab. Józef NAUMOWICZ

profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Historii Starożytnej, wykładowca patrologii i języków klasycznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. Opublikował m.in.: Filokalia. Teksty o modlitwie serca (wyróżnienie Wydawców Katolickich, 1999)

Wykłady:

Wykład zamykający rok akademicki

o. mgr lic. Krzysztof OŚKO OP

dominikanin, teolog, pracownik Instytutu Tomistycznego, wicedyrektor Studium Dominicanum.

Wykłady:

I rok:
Jezus Chrystus Zbawiciel (10h)

Grupa tomistyczna:
Dowody na istnienie Boga Św. Tomasza z Akwinu (8h)

prof. dr hab. Krzysztof OŻÓG

Profesor historyk-mediewista pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2005 roku uzyskał tytuł profesora doktora habilitowanego. Od roku 2006 kieruje Zakładem Historii Polski Średniowiecznej w Instytucie Historii UJ, a od 2012 roku zajmuje stanowisko dyrektora Archiwum UJ. Zainteresowania badawcze profesora Ożoga to środowiska intelektualne w Polsce i Europie średniowiecznej i ich związki ze światem władzy i polityki, dziejopisarstwo, monarchia Piastów, Andegawenów i Jagiellonów, a także historia Kościoła, dzieje średniowiecznego duchowieństwa oraz dzieje duchowości. Przez wiele lat był uczestnikiem prac badawczych nad krytyczną edycją Roczników Jana Długosza.

Wykłady:

Wykład monograficzny:
Początki chrześcijaństwa i struktur Kościoła w Europie Środkowej (4h)

o. dr Zbigniew PAJDA OP

dominikanin, doktor filozofii, członek Instytutu Tomistycznego, przez wiele lat członek Commissio Leonina.

Wykłady:

Grupa tomistyczna:
Ciało, dusza, intelekt: elementy antropologii tomistycznej (8h)

dr Danuta PIEKARZ

italianistka i biblistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. W latach 2008-2013 była konsultorką Papieskiej Rady ds. Świeckich. Współpracuje z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów. .

Wykłady:

Grupa biblijna:
Wstęp do listów św. Pawła (4h)
List do Galatów (2h)
1 list do Koryntian (2h)

o. dr Mateusz PRZANOWSKI OP

dominikanin, Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie, wykładowca Kolegium Dominikańskiego w Krakowie. .

Wykłady:

I rok:
Wstęp do teologii (8h)
O Bogu Trójjedynym (12h)

Grupa tomistyczna:
Teologia chrztu (8h)

Wykład monograficzny:
Teologia kenozy Boga (4h)

s. mgr lic. Judyta PUDEŁKO PDDM

Należy do Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2007-2010 studiowała w Studium Biblicum Franciscanum (SBF) w Jerozolimie gdzie uzyskała licencjat z nauk biblijnych i archeologii. Wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (PWTW). Jest również zaangażowana w duszpasterstwo biblijne i popularyzowanie Lectio Divina. Członkini zwyczajna Stowarzyszenia Biblistów Polskich i przewodnik grup pielgrzymkowych w Ziemi Świętej..

Wykłady:

Grupa biblijna:
Wprowadzenie do Ksiąg Prorockich Starego Testamentu (16h)

o. mgr lic. Janusz PYDA OP

dominikanin, filozof, wykładowca Kolegium Dominikańskiego oraz DSFT w Krakowie, duszpasterz DA Beczka w Krakowie.

Wykłady:

I rok:
Wstęp do metafizyki (10h)

dr Paweł ROJEK

doktor filozofii, socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2013-2016 pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się metafizyką, filozofią religii i filozofią rosyjską. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, laureat nagrody im. Floriana Znanieckiego, laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Wykłady:

Wykład monograficzny:
Jan Paweł II i polski mesjanizm (4h)

o. dr Maciej ROSZKOWSKI OP

dominikanin, wicedyrektor Instytutu Tomistycznego

Wykłady:

I rok:
Teologia fundamentalna (8h)

Grupa tomistyczna:
Fenomen aktu wiary w ujęciu Tomaszowym i w ujęciach nowożytnych (4h)
Granice poznania teologicznego. Tomaszowa koncepcja analogii bytu (4 h)

Wykład monograficzny:
Cóż mają ze sobą wspólnego Ateny i Jerozolima? Grecka a chrześcijańska wizja wolności i racjonalności Boga (4h)

o. prof. dr hab. Jacek SALIJ OP

dominikanin, teolog, tomista i znawca duchowości franciszkańskiej, tłumacz, pisarz i publicysta, mistrz Świętej Teologii, wykładowca teologii dogmatycznej na UKSW oraz w Kolegium Dominikańskim.

Wykłady:

I rok:
Eschatologia (6h)

Wykład monograficzny:
Dar Kościoła (4 h)

o. dr Mariusz TABACZEK OP

dominikanin, doktor teologii (Graduate Theological Union w Berkeley, CA), pracownik Instytutu Tomistycznego w Warszawie, Dyrektor Studium Dominicanum. Zajmuje się relacją teologii i nauk ścisłych, zagadnieniem działania Boga w kontekście nauk szczegółowych, filozofią przyrody, filozofią nauki (zwłaszcza filozofią przyczynowości), oraz myślą Arystotelesa - zarówno w jej klasycznym jak i współczesnym (analitycznym) ujęciu.

Wykłady:

I rok:
Filozofia przyrody / nauka i religia (10h)
Teologia stworzenia (8h)

Grupa tomistyczna:
Tomasz z Akwinu a współczesne nauki przyrodnicze (8h)

mgr Michał WILK

wykładowca w WSD Zakonu Pijarów i WSD Zakonu Redemptorystów oraz na Studium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Dwukrotny stypendysta fundacji naukowej Renovabis (Niemcy). Projekty naukowe: Ancient Manuscripts (Boston); Società Internazionale della Retorica Biblica e Semitica (Rzym). Redaktor naczelny miesięcznika „Żywe Słowo”. Założyciel i redaktor portalu „Orygenes+”.

Wykłady:

Grupa biblijna:
Wstęp do Ewangelii Marka (2h)
Wstęp do Ewangelii Mateusza (2h)
Wstęp do Ewangelii Łukasza (2h)
Wstęp do Ewangelii Jana (2h)
List do Rzymian (4h)

Wykład monograficzny:
Historia manuskryptów Nowego Testamentu i krytyka tekstualna XXI wieku (4h)

prof. dr hab. Jacek WOJTYSIAK

profesor nauk humiastycznych w Katedrze Teorii Poznania Wydziału Filozofii KUL. Członek Polskiego Towarzystwa Semiotycznego oraz Towarzystwa Naukowego KUL. Prowadzi zajęcia na Wydziałach Filozofii, Teologii, Nauk Społecznych i Nauk Humanistycznych KUL. Interesuje się ontologią i metafizyką oraz filozofią religii i teologią naturalną.

Wykłady:

I rok:
Wstęp do filozofii (6h)
Teologia naturalna (6h)

Wykład monograficzny:
Autorytet – świadectwo – wiara (4h)

W poprzednich latach zajęcia prowadzili także: (w kolejności alfabetycznej):

o. dr Cezary BINKIEWICZ OP

dominikanin, doktor filozofii, wykładowca Kolegium Dominikańskiego w Krakowie oraz Kolegium St. Saviour's Priory w Dublinie, duszpasterz Polaków w Dublinie.

o. mgr lic. Radosław BRONIEK OP

dominikanin, teolog, dyrektor Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, duszpasterz Wspólnoty Uwielbienia i Ewangelizacji "Janki"

ks. prof. dr hab. Waldemar CHROSTOWSKI

kapłan archidiecezji warszawskiej, biblista, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, konsultor Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, Członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu oraz Zakładu Dialogu Katolicko-Judaistycznego Wydziału Teologicznego UKSW.

o. Janusz CHWAST OP

dominikanin, magister teologii, subprzeor konwentu św. Józefa na Warszawie, magister nowicjatu, opiekun grup charyzmatycznych

ks. abp dr Wacław DEPO

arcybiskup metropolita częstochowski, teolog-dogmatyk, przewodniczący Komisji Mieszanej KEP: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP.

o. mgr Tomasz GAJ OP

dominikanin, psycholog, psychoterapeuta w Pracowni Dialogu w Warszawie.

ks. bp prof. UW dr hab. Michał JANOCHA

biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, historyk sztuki, związany z UKSW, UW (Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales) i Studium Chrześcjańskiego Wschodu w Warszawie. Przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

ks. bp prof. dr hab. Zbigniew KIERNIKOWSKI

biskup diecezji legnickiej, biblista, teolog, wykładowca UMK w Toruniu i Papieskiego Uniwersytetu Angelicum w Rzymie.

prof. dr hab. Agnieszka Maria KIJEWSKA

filozof, wykładowca KUL, kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na KUL, członek m.in. ISNS (International Society for Neoplatonic Studies) oraz Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

o. prof. dr hab. Jan Andrzej KŁOCZOWSKI OP

dominikanin, profesor filozofii, teolog, historyk sztuki, publicysta, wykładowca Kolegium Dominikańskiego i UPJPII w Krakowie, członek Komisji Filozofii i Teologii Komitetu Badań Naukowych, duszpasterz absolwentów w Krakowie

o. dr Marcin LISAK OP

dominikanin, doktor socjologii, mgr lic. teologii, mgr religioznastwa, pracownik naukowy Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie.

ks. dr Zbigniew NIEMIRSKI

kapłan diecezji radomskiej, doktor teologii biblijnej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, dyrektor "Gościa Radomskiego".

o. Tomasz NOWAK OP

dominikanin, teolog, prowadzi ćwiczenia z homiletyki Kolegium Dominikańskiego w Krakowie, rekolekcjonista, p.o. dyrektora Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego, moderator Warsztatów Kaznodziejskich.

o. dr Michał PALUCH OP

dominikanin, teolog, rektor Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie Angelicum.

ks. bp dr hab. Grzegorz RYŚ

biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, historyk, kierownik Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP.

prof. dr hab. Władysław STRÓŻEWSKI

filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, członek "Collegium Invisibile", redaktor naczelny "Kwartalnika Filozoficznego", przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

ks. dr Grzegorz STRZELCZYK

kapłan archidiecezji katowickiej, teolog-dogmatyk, członek "Laboratorium Więzi".

ks. prof. dr hab. Andrzej SZOSTEK MIC

marianin, filozof, etyk, kierownik Katedry Etyki na Wydziale Filozofii KUL, redaktor czasopisma "Ethos", członek Papieskiej Akademii "Pro vita" i Fundacji "Ius et Lex", członek Polskiej Akademii Umiejętności.

mgr Paweł SZUPPE

teolog (specjalizacja - misjologia), religioznawca, członek Stowarzyszenia Misjologów Polskich, pracownik Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych w Warszawie, publicysta.

ks. prof. dr hab. Jerzy SZYMIK

kapłan archidiecezji katowickiej, teolog i poeta, profesor nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną w Uniwersytecie Śląskim. Od 2004 roku członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Autor przeszło 50 książek naukowych, poetyckich i eseistycznych. Specjalizuje się w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury, teologii J. Ratzingera/Benedykta XVI.

o. dr Wiesław SZYMONA OP

dominikanin, doktor teologii, tłumacz, asystent kościelny miesięcznika "List" i miesięcznika "Biblia - Krok po kroku".

o. dr Piotr Jordan ŚLIWIŃSKI OFMCap.

kapucyn, filozof, dyrektor "Szkoły dla spowiedników" w Krakowie, adiunkt w Katedrze Lingwistyki Komputerowej UJ, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie.

mgr Karolina TKACZEWSKA

absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ma doświadczenie pracy psychoterapeutycznej oraz psychologicznej z młodzieżą. Prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz par.

ks. prof. dr hab. Henryk WITCZYK

kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, redaktor naczelny kwartalnika homiletycznego "Współczesna Ambona", wykładowca Starego Testamentu w seminariach duchownych w Kielcach i Lublinie; od września 2003 r. wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a od września 2005 roku przewodniczący ogólnopolskiego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, które powstało z jego inicjatywy, ostatecznie zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski.