Wykładowcy naszego Studium

W roku akademickim 2018/2019 zajęcia w Studium Dominicanum będą prowadzić (w kolejności alfabetycznej):

o. dr Michał GOLUBIEWSKI OP

dominikanin, doktor teologii, redaktor Oficyny „W drodze”.

Wykłady:

Kurs podstawowy:
Sakramentologia ogólna (4h)

ks. dr Zbigniew GROCHOWSKI

doktor nauk biblijnych i archeologii, wykładowca Pisma Świętego i języków biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblagu, Adiunkt w Katedrze Historii Biblijnej UKSW, członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Stowarzyszenia Ex-Alunni Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Szczególne zainteresowany narracją Męki Pańskiej (zwłaszcza tą wg św. Jana i jej walorami retorycznymi), ale także Pismami Janowymi.

Wykłady:

Wykład monograficzny:
Duch Święty źródłem dojrzałości w życiu i wierze (4h)

ks. prof. dr hab. Janusz KRĘCIDŁO MS

kierownik Ktedry Historii Biblijnej UKSW, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego a także European Association of Biblical Studies.

Wykłady:

Studium biblijne:
Wstęp do Psalmów (2h)
Wstęp do Pieśni nad Pieśniami (2h)
Listy św. Jakuba i św. Judy (4h)

Wykład monograficzny:
Historyczny Jezus (4h)

o. dr Paweł KRUPA OP

dominikanin, historyk-mediewista, teolog, członek Instytutu Tomistycznego w Warszawie, wykładowca Kolegium Dominikańskiego w Krakowie, kapelan mniszek dominikańskich w Radoniach, przez wiele lat członek Commissio Leonina.

Wykłady:

Grupa tomistyczna:
Komentarz Tomasza z Akwinu do Ewangelii Janowej – wybrane zagadnienia (8h)

Wykład monograficzny:
Autorytet w teologii (4h)

ks. prof. dr hab. Franciszek MICKIEWICZ

doktor teologii, kierownik Katedry Teologii Biblijnej, członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich. W pracy naukowej zajmuje się teologią Ewangelii synoptycznych, soteriologią św. Pawła i biblijną teologią apostolstwa.

Wykłady:

Studium biblijne:
1 i 2 Księga Samuela (4h)
Czynniki misjonarskich sukcesów św. Pawła (4h)

Wykład monograficzny:
Obraz uczniów Jezusa w Ewangeliach (4h)

prof. KUL dr hab. Krzysztof MIELCAREK

teolog, biblista, kierownik Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu na KUL.

Wykłady:

Kurs podstawowy:
Wstęp do Pisma Świętego (14h)

Studium biblijne:
Wstęp do ksiąg mądrościowych ST: Prz, Hi, Mdr (4h)

Wykład monograficzny:
Ubóstwo i bogactwo w dziele Łukaszowym (4h)

o. dr Michał MROZEK OP

dominikanin, teolog, wicedyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie, wykładowca teologii moralnej w Kolegium Dominikańskiego w Krakowie.

Wykłady:

Grupa tomistyczna:
O szczęściu Boga i człowieka (STh, I, q. 26; I-II, q. 2-5) (8h)

o. dr Damian MRUGALSKI OP

dominikanin, doktor teologii i nauk patrystycznych, wykładowca Kolegium Dominikańskiego w Krakowie.

Wykłady:

Kurs podstawowy:
Początki teologii i Pierwsze sobory Kościola (12h)

o. mgr lic. Krzysztof OŚKO OP

dominikanin, teolog, pracownik Instytutu Tomistycznego, wicedyrektor Studium Dominicanum.

Wykłady:

Grupa tomistyczna:
Dowody na istnienie Boga Św. Tomasza z Akwinu (8h)

o. dr Zbigniew PAJDA OP

dominikanin, doktor filozofii, członek Instytutu Tomistycznego, przez wiele lat członek Commissio Leonina.

Wykłady:

Grupa tomistyczna:
Anioły jako duchy czyste - Świat aniołów według św. Tomasza z Akwinu (8h)

dr Danuta PIEKARZ

italianistka i biblistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. W latach 2008-2013 była konsultorką Papieskiej Rady ds. Świeckich. Współpracuje z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów. .

Wykłady:

Studium biblijne:
Wstęp do Drugiego Listu do Koryntian (4h)
Wstęp do Listu do Hebrajczyków (4h)

o. dr Mateusz PRZANOWSKI OP

dominikanin, Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie, wykładowca Kolegium Dominikańskiego w Krakowie. .

Wykłady:

Grupa tomistyczna:
Dlaczego Bóg się wcielił? (8h)

o. mgr lic. Janusz PYDA OP

dominikanin, filozof, wykładowca Kolegium Dominikańskiego oraz DSFT w Krakowie, duszpasterz DA Beczka w Krakowie.

Wykłady:

Kurs podstawowy:
Wstęp do metafizyki (12h)

o. dr Maciej ROSZKOWSKI OP

dominikanin, wicedyrektor Instytutu Tomistycznego

Wykłady:

Kurs podstawowy:
Teologia fundamentalna (12h)

Grupa tomistyczna:
Podstawy antropologii tomistycznej (8h)

o. dr Mariusz TABACZEK OP

dominikanin, doktor teologii (Graduate Theological Union w Berkeley, CA), pracownik Instytutu Tomistycznego w Warszawie, Dyrektor Studium Dominicanum. Zajmuje się relacją teologii i nauk ścisłych, zagadnieniem działania Boga w kontekście nauk szczegółowych, filozofią przyrody, filozofią nauki (zwłaszcza filozofią przyczynowości), oraz myślą Arystotelesa - zarówno w jej klasycznym jak i współczesnym (analitycznym) ujęciu.

Wykłady:

Kurs podstawowy:
Filozofia przyrody / nauka i religia (12h)

Grupa tomistyczna:
Stanowisko tomistyczne w debacie na temat przyczynowości Boskiej w świecie w kontekście współczesnych nauk przyrodniczych (8h)

mgr Michał WILK

wykładowca w WSD Zakonu Pijarów i WSD Zakonu Redemptorystów oraz na Studium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Dwukrotny stypendysta fundacji naukowej Renovabis (Niemcy). Projekty naukowe: Ancient Manuscripts (Boston); Società Internazionale della Retorica Biblica e Semitica (Rzym). Redaktor naczelny miesięcznika „Żywe Słowo”. Założyciel i redaktor portalu „Orygenes+”.

Wykłady:

Studium biblijne:
Wstęp do Listu do Efezjan (4h)
Wstęp do Listów do Filipian i do Filemona (4h)
Wstęp do Księgi Koheleta (4h)
Wstęp do Księgi Syracydesa (4h)

Wykład monograficzny:
Matka Boża a Kościół - interpretacja Ap 12 w egzegezie patrystycznej w Biblii syryjskiej i koptyjskiej (4h)

prof. dr hab. Jacek WOJTYSIAK

profesor nauk humiastycznych w Katedrze Teorii Poznania Wydziału Filozofii KUL. Członek Polskiego Towarzystwa Semiotycznego oraz Towarzystwa Naukowego KUL. Prowadzi zajęcia na Wydziałach Filozofii, Teologii, Nauk Społecznych i Nauk Humanistycznych KUL. Interesuje się ontologią i metafizyką oraz filozofią religii i teologią naturalną.

Wykłady:

Kurs podstawowy:
Wstęp do filozofii (6h)
Teologia naturalna (8h)

Wykład monograficzny:
Autorytet – świadectwo – wiara (4h)

W poprzednich latach zajęcia prowadzili także: (w kolejności alfabetycznej):

o. dr Cezary BINKIEWICZ OP

dominikanin, doktor filozofii, wykładowca Kolegium Dominikańskiego w Krakowie oraz Kolegium St. Saviour's Priory w Dublinie, duszpasterz Polaków w Dublinie.

o. mgr lic. Radosław BRONIEK OP

dominikanin, teolog, dyrektor Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, duszpasterz Wspólnoty Uwielbienia i Ewangelizacji "Janki"

ks. prof. dr hab. Waldemar CHROSTOWSKI

kapłan archidiecezji warszawskiej, biblista, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, konsultor Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, Członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu oraz Zakładu Dialogu Katolicko-Judaistycznego Wydziału Teologicznego UKSW.

o. Janusz CHWAST OP

dominikanin, magister teologii, subprzeor konwentu św. Józefa na Warszawie, magister nowicjatu, opiekun grup charyzmatycznych

ks. abp dr Wacław DEPO

arcybiskup metropolita częstochowski, teolog-dogmatyk, przewodniczący Komisji Mieszanej KEP: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP.

o. mgr Tomasz GAJ OP

dominikanin, psycholog, psychoterapeuta w Pracowni Dialogu w Warszawie.

o. dr Tomasz GAŁUSZKA OP

dominikanin, doktor historii Kościoła, magister teologii, dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego, wykładowca Kolegium Dominikańskiego w Krakowie i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, redaktor "Folia Historica Cracoviensia", sekretarz Międzynarodowej Komisji i Studiów na Chrześcjaństwem.

o. mgr lic. Tomasz GRABOWSKI OP

dominikanin, liturgista, prezes Wydawnictwa „W Drodze”, wykładowca Kolegium Dominikańskiego w Krakowie. Wieloletni Dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Obecnie stały współpracownik tej Fundacji. Od wielu lat interesuje się i bada historię rytu dominikańskiego. Pasjonuje się chorałem gregoriańskim i muzyką chrześcijańską.

ks. bp prof. UW dr hab. Michał JANOCHA

biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, historyk sztuki, związany z UKSW, UW (Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales) i Studium Chrześcjańskiego Wschodu w Warszawie. Przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

prof. dr hab. Stanisław JUDYCKI

profesor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (2007), profesor zwyczajny na Wydziale filozofii KUL oraz w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Gdańskim.

o. dr Dominik JURCZAK OP

dominikanin, doktor nauk liturgicznych Pontificium Institutum Liturgicum, licencjat teologii, prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

ks. bp prof. dr hab. Zbigniew KIERNIKOWSKI

biskup diecezji legnickiej, biblista, teolog, wykładowca UMK w Toruniu i Papieskiego Uniwersytetu Angelicum w Rzymie.

prof. dr hab. Agnieszka Maria KIJEWSKA

filozof, wykładowca KUL, kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na KUL, członek m.in. ISNS (International Society for Neoplatonic Studies) oraz Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

o. dr Paweł KLIMCZAK OP

dominikanin, doktor teologii, rektor Kolegium Dominikańskiego w Krakowie, prezes Fundacji Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii.

o. prof. dr hab. Jan Andrzej KŁOCZOWSKI OP

dominikanin, profesor filozofii, teolog, historyk sztuki, publicysta, wykładowca Kolegium Dominikańskiego i UPJPII w Krakowie, członek Komisji Filozofii i Teologii Komitetu Badań Naukowych, duszpasterz absolwentów w Krakowie

o. dr Marcin LISAK OP

dominikanin, doktor socjologii, mgr lic. teologii, mgr religioznastwa, pracownik naukowy Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie.

ks. prof. dr hab. Józef NAUMOWICZ

profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Historii Starożytnej, wykładowca patrologii i języków klasycznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. Opublikował m.in.: Filokalia. Teksty o modlitwie serca (wyróżnienie Wydawców Katolickich, 1999)

ks. dr Zbigniew NIEMIRSKI

kapłan diecezji radomskiej, doktor teologii biblijnej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, dyrektor "Gościa Radomskiego".

o. Tomasz NOWAK OP

dominikanin, teolog, prowadzi ćwiczenia z homiletyki Kolegium Dominikańskiego w Krakowie, rekolekcjonista, p.o. dyrektora Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego, moderator Warsztatów Kaznodziejskich.

prof. dr hab. Krzysztof OŻÓG

Profesor historyk-mediewista pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2005 roku uzyskał tytuł profesora doktora habilitowanego. Od roku 2006 kieruje Zakładem Historii Polski Średniowiecznej w Instytucie Historii UJ, a od 2012 roku zajmuje stanowisko dyrektora Archiwum UJ. Zainteresowania badawcze profesora Ożoga to środowiska intelektualne w Polsce i Europie średniowiecznej i ich związki ze światem władzy i polityki, dziejopisarstwo, monarchia Piastów, Andegawenów i Jagiellonów, a także historia Kościoła, dzieje średniowiecznego duchowieństwa oraz dzieje duchowości. Przez wiele lat był uczestnikiem prac badawczych nad krytyczną edycją Roczników Jana Długosza.

o. dr Michał PALUCH OP

dominikanin, teolog, rektor Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie Angelicum.

s. mgr lic. Judyta PUDEŁKO PDDM

Należy do Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2007-2010 studiowała w Studium Biblicum Franciscanum (SBF) w Jerozolimie gdzie uzyskała licencjat z nauk biblijnych i archeologii. Wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (PWTW). Jest również zaangażowana w duszpasterstwo biblijne i popularyzowanie Lectio Divina. Członkini zwyczajna Stowarzyszenia Biblistów Polskich i przewodnik grup pielgrzymkowych w Ziemi Świętej..

dr Paweł ROJEK

doktor filozofii, socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2013-2016 pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się metafizyką, filozofią religii i filozofią rosyjską. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, laureat nagrody im. Floriana Znanieckiego, laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

ks. bp dr hab. Grzegorz RYŚ

biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, historyk, kierownik Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP.

o. prof. dr hab. Jacek SALIJ OP

dominikanin, teolog, tomista i znawca duchowości franciszkańskiej, tłumacz, pisarz i publicysta, mistrz Świętej Teologii, wykładowca teologii dogmatycznej na UKSW oraz w Kolegium Dominikańskim.

prof. dr hab. Władysław STRÓŻEWSKI

filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, członek "Collegium Invisibile", redaktor naczelny "Kwartalnika Filozoficznego", przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

ks. dr Grzegorz STRZELCZYK

kapłan archidiecezji katowickiej, teolog-dogmatyk, członek "Laboratorium Więzi".

ks. prof. dr hab. Andrzej SZOSTEK MIC

marianin, filozof, etyk, kierownik Katedry Etyki na Wydziale Filozofii KUL, redaktor czasopisma "Ethos", członek Papieskiej Akademii "Pro vita" i Fundacji "Ius et Lex", członek Polskiej Akademii Umiejętności.

mgr Paweł SZUPPE

teolog (specjalizacja - misjologia), religioznawca, członek Stowarzyszenia Misjologów Polskich, pracownik Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych w Warszawie, publicysta.

ks. prof. dr hab. Jerzy SZYMIK

kapłan archidiecezji katowickiej, teolog i poeta, profesor nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną w Uniwersytecie Śląskim. Od 2004 roku członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Autor przeszło 50 książek naukowych, poetyckich i eseistycznych. Specjalizuje się w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury, teologii J. Ratzingera/Benedykta XVI.

o. dr Wiesław SZYMONA OP

dominikanin, doktor teologii, tłumacz, asystent kościelny miesięcznika "List" i miesięcznika "Biblia - Krok po kroku".

o. dr Piotr Jordan ŚLIWIŃSKI OFMCap.

kapucyn, filozof, dyrektor "Szkoły dla spowiedników" w Krakowie, adiunkt w Katedrze Lingwistyki Komputerowej UJ, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie.

mgr Karolina TKACZEWSKA

absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ma doświadczenie pracy psychoterapeutycznej oraz psychologicznej z młodzieżą. Prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz par.

ks. prof. dr hab. Henryk WITCZYK

kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, redaktor naczelny kwartalnika homiletycznego "Współczesna Ambona", wykładowca Starego Testamentu w seminariach duchownych w Kielcach i Lublinie; od września 2003 r. wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a od września 2005 roku przewodniczący ogólnopolskiego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, które powstało z jego inicjatywy, ostatecznie zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski.